I. Poništava se točka 4.1.2. dokumentacije za nadmetanje
2. Nalaze se Naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka

0 b r a z I o z e nj e

Žalba žalitelja je osnovana.

Žalitelj navodi da je dokumentacijom za nadmetanje kao dokaz poslovne sposobnosti traženo rjesenje kojim se daje dozvola za promet na veliko medicinskim proizvodima. Žalitelj ističe da je sukladno odredbama članka 28. i 47. Zakona o medicinskim proizvodima dokumentacijom za nadmetanje trebalo biti traženo i rješenje o upisu proizvođača u očevidnik medicinskih proizvoda budući da se kao ponuditelj mogu javiti i proizvođač sa sjedištem u trećoj zemlji.

… Iz navedenog, dakle, proizlazi da je dokumentacijom za nadmetanje tražena dozvola za promet medicinskim proizvodima na veliko, iako je prethodno citiranom odredbom članka 47. stavak 2. Zakona o medicinskim proizvodima propisano da promet medicinskih proizvoda na veliko mogu obavljati i proizvođači medicinskih proizvoda za one medicinske proizvode koje proizvode i koji ispunjavaju sve zahtjeve propisane ovim Zakonom.

…. Slijedom navedenoga, a sukladno prethodno citiranim odredbama članka 28. i članka 47. stavak 2. Zakona o medicinskim proizvodima naručitelj je kao dokaz poslovne sposobnosti morao od ponuditelja tražiti i rješenje o upisu u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda. Žalbeni navod je ocijenjen kao osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/ll-034-02/14-01/909, URBROJ: 354-01/14-9 od 28. listopada 2014.