1. Žalba žalitelja odbija se kao neosnovana.
2. Zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka odbija se kao neosnovan.

Obrazloženje

Žalitelj također navodi daje točkom 3.2. dokumentacije za nadmetanje propisano da ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja dokaz da ne postoje razlozi za isključenje prema članku 67. stavak 1. točki I. i 2. Zakona o javnoj nabavi u formi izjave prema predlošku, ovjerene od strane javnog bilježnika. Odabrani ponuditelj je tek naknadno, nakon otvaranja ponuda, ovjerio svoj potpis na uvjerenju. Žalitelj smatra da budući je naručitelj propisao da je isto sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, nikako ne može podvesti pod članak 92. Zakona o javnoj nabavi, te da je povrijeđeno načelo zabrane diskriminacije i jednakog tretmana.
Provjeravajući ovaj žalbeni navod utvrđeno je da je naručitelj točkom 3 .2. dokumentacije za nadmetanje, Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje, propisao da za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 67. stavak I. točke I. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta (Prilog 2) i koja ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Na kraju navedene točke je određeno da se ovaj dokaz dostavlja u formi izjave prema predlošku ovjerene od strane javnog bilježnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Uvidom u ponudu odabranog ponuditelja utvrđeno je da je odabrani ponuditelj na stranici 5/90 ponude priložio Izjavu o nekažnjavanju, potpisanu od ovlaštene osobe. Kako je gore navedeno, naručitelj je 14. svibnja 2014. godine odabranom ponuditelju uputio Zahtjev za pojašnjenjem i izvornicima kojim ga je sukladno članku 92. i 95. Zakona o javnoj nabavi tražio da upotpuni dokumentaciju prijevodima ovlaštenog tumača onih izjava i potvrda koje je dostavio na engleskom jeziku, te da dostavi izvornike ili preslike onih dokumenata koji su dostavljeni kao preslike. Odabrani ponuditelj je dopisom od 20. svibnja 2014. godine dostavio u izvorniku Izjavu o nekažnjavanju, ovjerenu od strane javnog bilježnika. Dakle, naručitelj je pozvao odabranog ponuditelja da upotpuni ponudu sukladno članku 92. Zakona o javnoj nabavi, koje traženje je u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. toga Zakona te je odabrani ponuditelj postupio sukladno traženju naručitelja pa je žalbeni navod neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/11-034-02/14-01/613, URBROJ: 354-01/14-10 od 19. kolovoz 2014.