Međutim, izvod iz sudskog registra ne sadrži sve podatke propisane u točki 18. dokumentacije za nadmetanje (primjerice, podatak o tome je li pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za
otvaranje stečajnog postupka). Također, uvidom u ponudu odabranog ponuditelja utvrđeno je da ista
ne sadrži druge dokaze koje Zakon o javnoj nabavi propisuje za slučaj da izvod ne sadrži sve potrebne podatke. Slijedom navedenog, utvrđeno je da odabrani ponuditelj Timi d.o.o., Zagreb, nije izradio ponudu sukladno zahtjevu naručitelja, pa je žalbeni navod žalitelja osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP /II-034-02/14-01/523, URBROJ: 354-01/14-12 od 21. kolovoza 2014.