Žalitelj Cestar d.o.o„ Slavonski Brod, u žalbi navodi da odabrani ponuditelj nije dokazao nepostojanje razloga isključenja iz članka 68. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi i točke 3.2. dokumentacije za nadmetanje. Navodi da je za člana odabrane zajednice ponuditelja Niskogradnja Jurčak d.o.o., Požega, dostavljen samo izvadak iz sudskog registra i potvrda Trgovačkog suda u Osijeku, koji dokumenti ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, dok nije dostavio izjavu iz članka 68. stavak 3. točka 3. Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj je propisao da za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. i 2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 1. Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od početka postupka ili 2. Važeći jednakovrijedni dokument koje je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod, 3. Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.2. ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Sukladno odredbi članka 87. stavak I. Zakona o javnoj nabavi, pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje, dok prema odredbi članka 90. stavak I. Zakona o javnoj nabavi, nakon otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje. Slijedom gore navedenog, ovo tijelo je ocijenilo da se odabrani ponuditelj pridržavao uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje, budući da je u ponudi dostavio dokaz koji je naručitelj propisao u dokumentaciji za nadmetanje, odnosno dostavio je Izvadak iz sudskog registra. Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje nije propisao da ponuditelji u ponudi moraju dostaviti važeći jednakovrijedni dokument, odnosno izjavu, ukoliko izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti. Dakle, dokazi koje je naručitelj tražio u dokumentaciji za nadmetanje nisu identični propisanom u članku 68. Zakona o javnoj nabavi. Međutim, ukoliko je žalitelj smatrao da je dokumentacija za nadmetanje nezakonita, isti je trebao izjaviti žalbu u roku od deset dana od dana objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj dokumentacije za nadmetanje. Budući da se odabrani ponuditelj prilikom izrade ponude pridržavao uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje, žalbeni navod žalitelja je neosnovan.

KLASA: UP/ll-034-02/14-01/714, URBROJ: 354-01/14-8 od 18. rujna 2014