KLASA: UP /II-034-02/14-01/799, URBROJ: 354-01/14-7 od 16. rujna 2014

Slijedom navedenog, osnovano žalitelj navodi da izvod iz sudskog registra ne sadrži sve tražene podatke kojima se dokazuje nepostojanje ostalih razloga isključenja, primjerice ne sadrži podatak o tome da li je pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. U navedenoj situaciji, kada izvadak iz sudskog registra ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje okolnosti ostalih razloga isključenja, a koja je i
predviđena točkom 3.2.1. d) dokumentacije za nadmetanje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Odabrani ponuditelj, kao i ponuditelj MICK d.o.o., Kukuljanovo, dostavljenim izvatkom iz sudskog registra nisu dokazali da ne postoje ostali razlozi za isključenje propisani u točki 3.2.1. dokumentacije za nadmetanje, a niti su dostavili dokaze koje je naručitelj propisao za slučaj da izvod iz sudskog registra ne sadrži sve tražene podatke.