1. Poništava se odluka o odabiru za grupu XII.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju, troškove žalbenog postupka u iznosu od 15.070,00 kn.

….. žalitelj tvrdi da u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda nije prikazano koje dokumente su ponuditelji, konkretno odabrani ponuditelj dostavili kao dokaz nepostojanja ostalih razloga isključenja te da temeljem takvog Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda nije mogla biti donesena zakonita odluka o odabiru. Nadalje, navodi da je odabrani ponuditelj kao dokaz nepostojanja ostalih razloga isključenja iz točke 4.2.1. dokumentacije za nadmetanje u ponudi priložio izvadak iz sudskog registra čime nije dokazao nepostojanje svih navedenih razloga isključenja.

… Uvidom u ponudu odabranog ponuditelja utvrđeno je da je na stranicama ponude od broja 26/102 do 29/102 priložen izvadak iz sudskog registra od 15. rujna 2014. godine. Nesporno je, a što navodi i odabrani ponuditelj u očitovanju na žalbu kao i naručitelj u odgovoru na žalbu da je kao dokaz nepostojanja ostalih razloga isključenja i z točke 4.2. 1 . dokumentacije za nadmetanje, odabrani ponuditelj dostavio samo izvadak iz sudskog registra.

Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona o sudskom registru (Narodne novi ne, broj 1/95, 57/96, 11/98, 30/ 99, 45/99, 54/05 , 40/07, 91/10, 90/11 i 148/13) u regi stru se upisuju: podaci propisani zakonom i promjene tih podataka. …

Sukladno prethodno citiranim odredbama Zakona o sudskom registru, predmet upisa u sudski registar nije upravljanje osobe postavljene od strane nadležnog suda, nagodba s vjerovnicima te obustava poslovne djelatnosti, stoga žalitelj osnovano navodi da se predmetnim izvatkom iz sudskog registra navedene okolnosti ne mogu dokazivati.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/57 URBROJ: 354-01/15-11; Zagreb, 23. veljače 2015.