Žalitelj navodi da je naručitelj točkom 4.2.3.c) dokumentacije za nadmetanje propisao da ponuditelj dokumentom BON-2, SOL-2 mora dokazati da račun nije bio u blokadi u prethodnih 6 mjeseci do dana slanja objave u EOJN. Obrazac SOL-2 pokazuje podatke o solventnosti na određeni dan te je kao jedan od podataka naveden broj dana blokade u posljednjih 6 mjeseci, pa iz navedenog proizlazi da bi ponuditelji morali u ponudi dostaviti obrazac SOL-2 izdan točno na dan slanja objave javnog nadmetanja, a ukoliko bi predmetni obrazac bio izdan prije ili nakon slanja objave, sposobnost ne bi bila dokazana jer ostaje nepokriven jedan dan, ili dan slanja objave ili dan na koji ističe traženih 6 mjeseci prije dana slanja objave.
Člankom 71. stavkom 1. javni naručitelj može odrediti uvjete financijske sposobnosti gospodarskog subjekta koja se može dokazati, primjerice, s jednim ili više sljedećih dokumenata: bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta, 2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.
Slijedom navedenog, traženje točke 4.2.3.c) dokumentacije za nadmetanje nije protivno citiranim odredbama Zakona o javnoj nabavi niti je žalitelj u žalbi, sukladno članku 143. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, dokazao da se traženi dokaz ne bi mogao pribaviti kako je propisano dokumentacijom za nadmetanje, odnosno da traženju naručitelja nije moguće udovoljiti dostavom više traženih dokumenata za relevantno razdoblje, te je žalbeni navod ocijenjen kao neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/11-034-02/14-01/621, URBROJ: 354-01/14-6 od 28. kolovoza 2014