1. Poništava se odluka o odabiru za grupu A.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju, troškove žalbenog postupka u iznosu od 15.070,00 kn.

Žalitelj u žalbi navodi da su ponuditelji sukladno dokumentaciji za nadmetanje trebali dokazati solventnost za razdoblje od pet mjeseci od dana objave, odnosno za razdoblje od 26. prosinca 2013. godine do 26. svibnja 2014. godine. Ističe da odabrani ponuditelj dostavljenim dokazima za oba člana zajednice ponuditelja nije dokazao sposobnost za period od 26. prosinca 2013. godine do 24. veljače 2014. godine.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je u točki 9.2.1 traženo od ponuditelja da dostave dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, za glavni račun ili status 1 (stanje sredstava na računu, iznos nepodmirenih obveza, broj dana eventualne blokade). Ponuditelj dokazuje solventnost na način da ne smije biti u blokadi računa više od 30 dana u kontinuitetu, u posljednjih 5 (pet) mjeseci od dana objave.

Uvidom u ponudu odabranog ponuditelja utvrđeno je da su na stranici 11/44 ponude dostavljeni podaci o solventnosti (obrazac SOL – 2) na dan 24. kolovoza 2014. godine za člana zajednice ponuditelja Eudora d.o.o., Zagreb te da je navedeno da u posljednjih 6 mjeseci nije bio u blokadi te da su na stranici 12/44 dostavljeni podaci o solventnosti (obrazac SOL – 2) na dan 31. kolovoza 2014. godine za člana zajednice ponuditelja M. Heferer d.o.o., Zagreb, te da je navedeno da u posljednjih 6 mjeseci nije bio u blokadi.

Ovo tijelo je zatim utvrdilo da je objava predmetnog postupka javne nabave bila 26. svibnja 2014. godine te da je sukladno točki 9.2. l ponuditelj morao dokazati da nije bio u blokadi računa više od 30 dana u kontinuitetu, u posljednjih 5 (pet) mjeseci od dana objave odnosno u razdoblju od 26. prosinca 2013. godine do 26. svibnja 2014. godine.
… Javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje. Budući da odabrani ponuditelj dostavljenim dokazima o solventnosti nije sukladno dokumentaciji za nadmetanje dokazao da nije bio u blokadi računa više od 30 dana u kontinuitetu u posljednjih 5 (pet) mjeseci od dana objave, žalbeni navod je osnovan.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1127; URBROJ: 354-01/15-8; Zagreb, 16. siječanj 2015.